Pravidla zpracování osobních údajů

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zabezpečení a ochraně osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.rudeta.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti RUDETA s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů.

Správcem osobních je společnost RUDETA s.r.o., se sídlem Budovatelská 482/4, 743 01  Bílovec, IČO: 27796922, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 52070 (dále jen „Správce“).
Kontaktní údaje Správce jsou:

 kontaktní adresa: Budovatelská 482/4, Bílovec, PSČ 743 01
 emailová adresa: obchod@rudeta.cz
 telefonický kontakt: +420 599 999 050, +420 608 846 556

 1. Zpracování údajů v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
  Poskytnutí osobních údajů
  V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Vámi jako zákazníkem, jste-li fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“), a Správcem jako druhou smluvní stranou Vás Správce informuje ve smyslu čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů, ke kterému dojde v souvislosti s uzavřením Smlouvy:

  Účel zpracování osobních údajů
  Správce zpracovává následující osobní údaje získané od Subjektu údajů na základě Smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu, emailu, telefonického kontaktu nebo osobního kontaktu:
  - jméno a příjmení,
  - údaje spojené s dopravou (dodací adresa),
  - fakturační údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH),
  - kontaktní údaje (emailová adresa, telefon),
  - příp. údaje spojené s platbou (bankovní spojení),
  - další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v objednávce či při uzavření Smlouvy, aniž by byly vyžadovány Správcem, (společně dále jen „Osobní údaje“).
  Osobní údaje Subjektu údajů zpracovává Správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:
  Plnění Smlouvy, která byla mezi Subjektem údajů a Správcem uzavřena.
  Plnění právní povinnosti správce (zejména povinností souvisejících s ohlašovací povinností vůči orgánům veřejné správy, vyplývajících z předpisů daňových a jiných právních předpisů).
  V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této Informační doložce, neprodleně poskytne Subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Informační doložce.
  Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  Další příjemci Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
  - externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnictví a daňové agendy Správce,
  - externímu poskytovateli právních služeb,
  - externímu poskytovateli přepravních služeb,
  - orgánům veřejné správy.
  Mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či osobám, které jsou obchodními partnery Správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů (KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00  Brno,IČ: 41600681,DIČ: CZ41600681, SOTE , ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, Polsko).
  Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

  Doba uložení Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu pěti (5) let od uzavření Smlouvy nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných zákonných povinností Správce podle platných právních předpisů, trvají-li déle než stanovená doba.
 1. Zpracování údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů a dotazů
  Návštěvník wwww.rudeta.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.
  Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:
  - jméno a příjmení,
  -  emailová adresa,
  - další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sdělen
     Subjektem údajů v kontaktním formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem,
  (společně dále jen „Osobní údaje“).

  Účel zpracování osobních údajů
  Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro kontaktování Subjektu údajů, včetně reakce na poptávku služeb Správce ze strany Subjektu údajů, vyřizování žádostí Subjektu údajů, odpověď na dotazy Subjektu údajů apod.
  Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.

  Další příjemci Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
  - osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby (KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00  Brno,IČ: 41600681,DIČ: CZ41600681, SOTE , ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, Polsko).
  Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

  Doba uložení Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však pět (5) let od udělení Souhlasu.
 1. Zpracování údajů v souvislostí s vyřizováním reklamace
  V souvislosti s uplatněním reklamace osobně na prodejně, písemně doporučeným dopisem, telefonicky nebo emailem Vás Správce informuje o zpracování osobních údajů, ke kterému dojde v rámci procesu reklamačního řízení.
  Účel zpracování osobních údajů
  Správce zpracovává následující Osobní údaje získané od Subjektu údajů na základě zahájeného reklamačního řízení prostřednictvím e-shopu, emailu, telefonického kontaktu nebo osobního kontaktu:
  -      jméno a příjmení,
  -      údaje spojené s dopravou (dodací adresa),
  -      fakturační údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH),
  -      kontaktní údaje (emailová adresa, telefon),
  -      údaje spojené s platbou (bankovní spojení),
  -      další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů, aniž by byly vyžadovány Správcem,
  (společně dále jen „Osobní údaje“).
  Osobní údaje Subjektu údajů zpracovává Správce pouze pro účely plnění smluvních a zákonných povinností.

  Další příjemci Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
  - externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnictví a daňové agendy Správce, externímu poskytovateli právních služeb,
  -      orgánům veřejné správy,
  -      mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či osobám, které jsou obchodními partnery Správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů (KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00  Brno,IČ: 41600681,DIČ: CZ41600681, SOTE , ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, Polsko)

  Doba uložení Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však pět (5) let od udělení Souhlasu.
 1. Zpracování údajů na základě souhlasu při založení uživatelského účtu
  Návštěvník www.rudeta.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním registračního formuláře pro založení uživatelského účtu v rámci e-shopu Správce uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.
  Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:
  - emailová adresa,
  - další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v administraci uživatelského účtu v rámci e-shopu Správce,
  (společně dále jen „Osobní údaje“).

  Účel zpracování osobních údajů
  Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro založení a vedení uživatelského účtu Subjektu údajů v rámci e-shopu Správce, vedení evidence objednávek Subjektu údajů u Správce v uživatelském účtu Subjektu údajů, předvyplnění údajů při zadání nové objednávky Subjektem údajů, vedení seznamu přání Subjektu údajů ve vztahu ke zboží nabízenému Správcem v e-shopu.
  Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.

  Další příjemci Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
  - osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby (KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00  Brno,IČ: 41600681,DIČ: CZ41600681, SOTE , ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, Polsko)

  Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

  Doba uložení Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu trvání aktivního užívání uživatelského účtu Subjektu údajů v rámci e-shopu Správce, nejdéle však pět (5) let od posledního přihlášení Subjektu údajů do uživatelského účtu.
 1. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy
  V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.rudeta.cz nebo osobně na prodejně bude Správce zpracovávat Osobní údaje Subjektu údajů a údaje o jeho bankovním spojení, které Subjekt údajů uvedl osobně nebo odeslal prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webové stránce www.rudeta.cz.

  Další příjemci Osobních údajů: -
  Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

  Doba uložení Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však pět (5) let od sdělení údajů. Údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázaní skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla Subjektu údajů vrácena na bankovní účet uvedený Subjektem údajů. 
 1. Další práva subjektů údajů
  V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

  Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 5.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci.
  Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

  Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na kontaktních údajích Správce. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz). 
 1. Zabezpečení Osobních údajů
  Osobní údaje Subjektu údajů jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, přístupu neoprávněných osob, jejich pozměňování, rozšiřování či jinému neoprávněnému zpracování.
  U našich zprostředkovatelů (přepravních společností apod.) vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 29. 5. 2024

RUDETA s.r.o.